භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������������� ��������� ������������������ ���������������

��������������������������� ��������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close