භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������� ������������ ��������� ���������

��������������� ������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close