භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව චිත්තවීදි පහලවිම

චිත්තවීදි පහලවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා