ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ������������������ ��������������������� ��������������������� ��������� ���������������

������������������ ��������������������� ��������������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close