අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ��������������������� ��������������������������� ������������������������ ������������������

��������������������� ��������������������������� ������������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close