අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ������������������ ������������������ ��������� ��������������� ���������

������������������ ������������������ ��������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close