අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ��������� ��������������������������� ��������������������� ��������������������� ������

��������� ��������������������������� ��������������������� ��������������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close