අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ��������� ������������������ ���������

��������� ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close