අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ��������������������� ������������������ ��������������� ��������������������������� ��������������� ������������������������

��������������������� ������������������ ��������������� ��������������������������� ��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close