අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ��������� ������������������������ ������������������������ ������ ���������������������

��������� ������������������������ ������������������������ ������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close