අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ��������� ������������������������ ���������������

��������� ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close