අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ��������� ��������������� 17 ���������������

��������� ��������������� 17 ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close