අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ������������������������������ ��������� ���������������

������������������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close