අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ������������������������������ ��������� ��������������� 20

������������������������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close