අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ��������������������� ������������������������������

��������������������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close