අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ������������������������ 18

������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close