පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රභාෂා ��������� ��������� - ������������

��������� ��������� - ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close