පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රභාෂා ������ ������������ ���������������������������

������ ������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close