අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ��������������������������� ��������������� ���������������������������������

��������������������������� ��������������� ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close