පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������������������������������ ������������ ������������

������������������������������ ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close