පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������������������������������ ������������������������

������������������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close