පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������������������ ��������� ���������������������

������������������ ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close