පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ��������� ������������������������������ ���������������

��������� ������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close