පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ��������������������������� ��������������� ���������

��������������������������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close