පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ��������������� ������������������ ������������ ������������

��������������� ������������������ ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close