පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������������������ ������������������ ���������������

������������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close