පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������ ������������ ������������������������ ���������

������ ������������ ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close