පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������������ ������ ������������������ ��������������� ������������������������������

������������ ������ ������������������ ��������������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close