පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������������ ��������������������� ��������������� ������������

������������ ��������������������� ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close