පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������������������������ ��������� ������������ ������ ���������������

������������������������ ��������� ������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close