පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ��������������������� ��������� ���������������������������

��������������������� ��������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close