පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ��������������������� ��������� ���������������

��������������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close