පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ��������������������������������������� ������������������������ ��������� 2

��������������������������������������� ������������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close