පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ��������� ��������� ��������������������� ���������������

��������� ��������� ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close