පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ������ ��������������������� ������ ���������������������

������ ��������������������� ������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close