පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ��������� ��������� ��������� ������ ������������ ���������������

��������� ��������� ��������� ������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close