පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ������������ ��������������� ������������������ ���������������

������������ ��������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close