පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ������������ ��������������������������� ���������������

������������ ��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close