පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ������������������������ ��������������������������� ��������� ���������������

������������������������ ��������������������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close