පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������� ������������ ������������

��������������� ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close