නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ��������������� ��������������������� ������������������ ���������������

��������������� ��������������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close