පටිච්චසමුප්පාදයභවඅත් බව ජාති නිර්මානයට අවශය දේ

ජාති නිර්මානයට අවශය දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා