පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������������������������������ ��������� ������������������ ���������

������������������������������ ��������� ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close