නිවන් මගකුසලය ��������� ������������������ ��������������� ���������������

��������� ������������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close