නිවන් මගකුසලය ��������������������������������� ��������������� ��������������� 2

��������������������������������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close