නිවන් මගකුසලය ������������ ��������������������������� ��������������� ������������������������ ��������������� ���������������

������������ ��������������������������� ��������������� ������������������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close