ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ������������ ������������������������������ ������������������������

������������ ������������������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close