ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ��������������� ���������������������������

��������������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close