ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ������������������������ ������������ ��������������������������������� ���������

������������������������ ������������ ��������������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close