ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ��������� ��������������� ���������

��������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close