විනය ��������� ������������������������������ ���������������

��������� ������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close